TECHNICKÁ KONTROLA AUTOMOBILOV
STK PREŠOV

PRIEBEH TECHNICKEJ KONTROLY

Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik, alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom vykoná technik vtedy, ak z rozmerových dôvodov vozidlo nemôže absolvovať skúšku bŕzd na valcovej stolici. Počas TK sa kontrolované vozidlo nesmie opravovať, okrem nastavenia svetlometov.

STK v Prešove vykonáva činnosť
pre všetky kategórie automobilov :

- Pravidelné
- Opakované
- Zvláštne
- Administratívne

A taktiež STK v Prešove vykonáva TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia ECMT/CEMT

AKÉ DOKLADY POTREBUJEM K TECHNICKEJ KONTROLE?

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené *, s povinnou výbavou a týmito dokladmi:

1. Pravidelná a administratívna kontrola

 • osvedčenie o evidencii (list A4) resp. osvedčenie o evidencii vozidla, alebo ich aktuálnu kópiu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou, resp. osvedčenie o evidencii časť II. (list A4)
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)
 • vodič vozidla záchrannej služby, pohrebnej služby a vozidiel na prevoz uhynutých zvierat predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.
 • administratívna kontrola sa pri zmene EČV nevykonáva

2. Opakovaná kontrola **

 • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v predchádzajúcich odsekoch) spolu s protokolom z predchádzajúcej kontroly.

* Zaťažené musia byť vozidlá kategórií: M1 a M2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5t (minimálne zaťaženie vozidla MZ 60%), M3, N2, N3 (minimálne zaťaženie vozidla MZ 60%), N3 ak ide o ťahač návesov, musí na točnicu ťahača pôsobiť zaťaženie zodpovedajúce aspoň hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves, O3, O4 (minimálne zaťaženie vozidla MZ 40%).

* Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri poslednej technickej kontrole, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

AKÉ SÚ LEHOTY PRAVIDELNÝCH KONTROL?
KATEGÓRIA VOZIDLAPRVÁ TKNASLEDUJÚCA
L1e, L2e4 roky4 roky
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e4 roky2 roky
M1, N1, O1, O24 roky2 roky
M2, N2, N3, O3, O41 rok1 rok
M1 - M3, N1 - N3, O1 - O4 *1 rok1 rok
T1 - T5, R1 - R44 roky2 roky
výcvikové vozidlá autoškoly L1e až R41 rok1 rok

* Používané na zdravotnícku alebo banskú záchrannú službu, poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu.

Upozornenie - autobusy kategórie M3 staršie ako 8 rokov musia absolvovať TK každých 6 mesiacov.

ČO MÁM NA AUTOMOBILE SKONTROLOVAŤ PRED STK?
 1. nezabudnite si skontrolovať povinnú výbavu svojho vozidla. Dajte pozor na dobu expirácie autolekárničky (motolekárničky).
 2. preskúšajte funkčnosť ostrekovačov, stieračov a klaksónu.
 3. preverte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové, stretávacie a diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové a spätné svetlá), vyskúšajte funkčnosť znižovania predných svetlometov.
 4. skontrolujte, či je motorový priestor suchý, či neunikajú prevádzkové kvapaliny.
 5. skontrolujte funkčnosť bŕzd, vrátane výšky zdvihu páky parkovacej brzdy.
 6. preverte si riadenie, či vozidlo reaguje plynulo na natočenie volantu a či sa volant po prejdení zákrutou vracia do východiskovej polohy.
 7. premerajte si dezén pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je min. 1,6 mm, resp. 1 mm u kategórie L), presvedčte sa či máte obutý predpísaný rozmer podľa osvedčenia o evidencii.
 8. skontrolujte, či nie prasknuté predné sklo (povolená je bodová prasklina do 20 mm), na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie.
 9. presvedčte sa, či nie je výfukové potrubie uvoľnené, netesné a či nevydáva nadmerný hluk.
 10. skontrolujte, či si zhodujú identifikačné údaje v dokladoch so skutočným stavom vo vozidle (farba, výrobný štítok, VIN, EČV).
ČO OBSAHUJE POVINNÁ VÝBAVA VOZIDLA?
 • prenosný výstražný trojuholník podľa predpisu EHK 27.
 • reflexný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), umiestnený v dosahu vodiča.
 • autolekárnička/motolekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (lekárnička musí byť použiteľná a jej obsah musí byť v expiračnej dobe).
 • príručný zdvihák, kľúč na matice alebo na skrutky kolies, náhradné koleso s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru.
 • označenie “CNG”, resp. “LPG” pre motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, resp. skvapalnený ropný plyn.
 • hasiaci prístroj pre vybrané kategórie motorových vozidiel.
 • zakladacie kliny pre vybrané kategórie motorových vozidiel.

Poznámka: Podrobnosti o povinnej výbave vozidla sú vo vyhláške číslo 578/2006, § 1. Vyhláška je k dispozícií na http://www.zakon.sk/ čiastka 221/2006 alebo na našom webe.